Igor Sakhnovski

Roza

Roza
French translation by Véronique Patte.
Gallimard 2007.
ISBN 987-2-07-077580-4

Die vitalen Bedürfnisse der Toten.

Die vitalen Bedürfnisse der Toten. Roman.
German translation by Hannelore Umbreit.
Reclam Verlag Leipzig 2006.
ISBN 3-379-00843-5

Authors