Pavel Krusanov

Uhryznutie anjela

Uhryznutie anjela.
Slovakian translation by Ivana Kupkova.
Vydavatelstvo Slovart 2004.
ISBN 80-7145-898-8

Authors